Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen Nadia Onraet, Tempo Per Te, met maatschappelijke zetel te 2390 Westmalle, Moerbeeklaan 17, BTW BE 0545.860.966 ('TPT') en de klant ('de Klant), behoudens wanneer schriftelijk anderszins werd overeengekomen. Door de bestelling aanvaardt de Klant de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee TPT zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. De exploitatie van Hoeve Hof van Vlaanderen is toegewezen aan Tempo Per Te voor een periode van twee jaar, eindigend op 31/06/2023.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TPT gecommercialiseerde diensten (o.a. organisatie van evenementen, marketing, grafische vormgeving, edm.). De Klant erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat zij zal verzaken aan haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, behoudens indien deze niet strijdig zijn met de bijzondere voorwaarden van TPT.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst komt tussen TPT en de Klant tot stand zodra de Klant een door haar voor akkoord ondertekende offerte aan TPT heeft bezorgd binnen de geldigheidstermijn van de offerte, dan wel door de bevestiging per e-mail.

De overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien TPT begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Klant gevraagde diensten, behoudens wanneer zulks door de Klant uitdrukkelijk wordt geprotesteerd.

2.2. Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging. De offerte en opdrachtbevestiging van TPT gelden enkel voor de aspecten van de diensten die daarin uitdrukkelijk worden geformuleerd.

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de opdrachtbevestiging worden de bepalingen van de opdrachtbevestiging beschouwd als het voorwerp van de overeenkomst. De overeenkomst wordt steeds geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van TPT.

3. OFFERTE EN PRIJZEN

3.1. Een offerte van TPT is geldig gedurende een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop deze werd opgesteld. De prijzen vermeld in de offerte van TPT zijn louter indicatief en zijn bepaald op basis van de prijs van de lonen, lasten, kosten van materiaal en andere kosten in voege op het ogenblijk van het opmaken ervan, zodoende deze prijzen onderhevig kunnen zijn aan schommelingen. TPT verbindt zich ertoe om de Klant onverwijld in te lichten van eventuele prijswijzigingen

3.2. De btw, belastingen en alle andere taksen zijn steeds ten laste van de klant. De prijs overeengekomen voor een bepaalde opdracht bindt de TPT niet voor volgende opdrachten.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1. De leveringstermijn wordt door TPT indicatief vermeld en is niet bindend. TPT verbindt zich ertoe om naar best vermogen de diensten te leveren, zonder dat hieromtrent enige garantie wordt gegeven of zij tot enig resultaat gehouden kan worden door de Klant.

Vertragingen of laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of een andere vorm van aansprakelijkheid jegens TPT.

5. FACTURATIE EN BETALING

5.1. Op het ogenblik van de aanvaarding van de offerte zal door TPT een bedrag ten belope van 60% van het offertebedrag worden aangerekend, tenzij anders vermeld in de offerte. Het voorschot dient door de Klant te worden voldaan binnen een termijn van dertig kalenderdagen na factuurdatum. De nodige boekingen en reservaties worden pas verricht wanneer het voormelde voorschot is betaald.

Het saldo van 40% van het offertebedrag zal worden aangerekend na het leveren van de gevraagde diensten en is contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Laattijdige betaling van de facturen vanwege TPT geeft automatisch en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de verschuldigdheid van verwijlintresten, berekend en gekapitaliseerd aan 12 % per jaar. De vervallen sommen worden tevens verhoogd met 10 %, met een minimum van 150 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Ingeval van wanbetaling zijn alle nog niet vervallen facturen in hoofde van TPT onmiddellijk opeisbaar, ook ingeval van inbeslagname en in elke situatie van samenloop van schuldeisers of insolventie van de Klant. Alle eventuele schulden van TPT ten opzichte van de Klant, ongeacht hun oorsprong of aard, worden in voorkomend geval automatisch gecompenseerd met de schulden van de Klant tegenover TPT.

TPT heeft het recht om ingeval van wanbetaling de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten, zonder dat de Klant recht heeft op enigerlei tegemoetkoming of vergoeding.

5.3. Elk verzoek tot uitstel, annulering of laattijdige annulering door de Klant van een opdracht, zal automatisch en zonder ingebrekestelling de betaling met zich meebrengen van de reeds geleverde diensten, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding bepaald in de bijzondere voorwaarden.In het geval van aankoop van toegangstickets of VIP-tafels tot events georganiseerd door TPT kan annulering tot maximum 30 dagen voor datum van het event, nadien zal het volledige ticketbedrag verschuldigd blijven en dient de volledige factuur betaald te worden. Voor boekingen van Hoeve Hof van Vlaanderen kan er kosteloos geannuleerd worden tot 6 maanden voor datum event, tot 4 maanden voor event wordt een schadevergoeding van 40% aangerekend op de huurprijs van de locatie (incl. eventuele extra opbouwdag), van 4 tot 1 maand voor datum event wordt 60% aangerekend op de huurprijs van de locatie (incl. eventuele extra opbouwdag), minder dan 1 maand voor datum event is de klant gehouden tot betaling van de ganse huurprijs (incl. eventuele extra opbouwdag).

6. OPSCHORTING

6.1. De uitvoering van de overeenkomst kan door TPT opgeschort worden in geval van wijzigingen zoals o.m. overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperkingen van rechtsbekwaamheid, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of minnelijke schikking, wankelen van krediet, ed. De opschorting geldt minimaal totdat er voldoende waarborgen worden voorzien om de waarde van de gehele of gedeeltelijke onbetaald gebleven en/of nog niet uitgevoerde diensten te waarborgen. TPT kan naar eigen keuze de overeenkomst verbreken, da wel de overeenkomst continueren onder andere voorwaarden.

7. OVERMACHT

7.1. Elke omstandigheid die overmacht kan uitmaken in hoofde van TPT zoals o.m. een faillissement van een leverancier, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, elektrische storingen zullen worden beschouwd als overmacht.

Overmacht kan geen aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding in hoofde van TPT, doch ontslaan de Klant onder geen enkel beding van haar betalingsverplichting.

7.2. Alle omstandigheden dewelke bij de redactie van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren in hoofde van TPT en de uitvoering van de overeenkomst zouden verzwaren en/of bemoeilijken, zullen beschouwd worden als overmacht.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De Klant wordt verondersteld gerechtigd te zijn een opdracht aan TPT toe te kennen en zal uitsluitend verantwoordelijk zijn ten opzichte van derden. TPT zal niet aansprakelijk zijn voor (i) schade aan derden ten gevolge van de door haar verleende diensten, (ii) schade, vernietiging of diefstal van eigendommen van de Klant en/of deelnemers, (iii) het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften door de Klant en/of deelnemers en (iv) een eventueel gebeurlijk tekort aan materiaal, personeel, ed.

8.2. TPT heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van TPT is steeds beperkt tot de dekking die wordt verleend door haar verzekering.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

9.1. TPT behoudt steeds alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aangeboden en/of geleverde diensten. Het reproduceren, verspreiden of exploiteren van en het verwijzen naar de door TPT aangeboden en/of geleverde diensten is uitdrukkelijk verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TPT.

9.2. TPT is gerechtigd om geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij de Klant schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto - en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door TPT zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant worden gebruikt in interne en externe communicatie, ongeacht het doel.

10. PUBLICITEIT

10.1. TPT heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de opdracht in haar publiciteit, zowel beschrijvend, auditief als visueel. Indien TPT in opdracht van de Klant zou moeten instaan voor de publicitaire promotie van de opdracht, geeft de Klant haar toestemming aan TPT om de bedrijf- en merknaam, het logo, de locatie, ed. van de Klant op te nemen in de promotie.

11. AFDWINGBAARHEID

11.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden beïnvloed.

12. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1. TPT verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar door de Klant zouden worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van haar diensten onverwijld zal behandelen en verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacy Policy.

13. TOEPASBAARHEID

De niet-toepassing door de TPT van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal niet als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. In geval van betwisting omtrent enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering van de diensten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

14.2. Het Belgisch recht is van toepassing.