Algemene vooorwaarden Tempo Per Te

1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Onderneming: Tempo Per Te BV BE0769976102 verder vermeld als 'TPT'

2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Consument: een klant die een individu is en als privépersoon handelt.

3. Producten/Diensten: alle zaken die de Klant of Consument kan aankopen bij de Onderneming.

4. Eventruimte: Hoeve Hof van Vlaanderen

5. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de Klant of Consument plaatst bij de Onderneming.

6. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen Nadia Onraet, Tempo Per Te BV, met maatschappelijke zetel te 2390 Westmalle, Moerbeeklaan 17, BTW BE 0796.976.102 ('TPT') en de klant ('de Klant' ) of de consument ('Consument') behoudens wanneer schriftelijk anderszins werd overeengekomen. Door de bestelling erkent de Klant of de Consument uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt de Klant of de Consument de toepassing van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. TPT afficheert algemene voorwaarden op de website www.tempoperte.be

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TPT gecommercialiseerde diensten (o.a. organisatie van evenementen, marketing, grafische vormgeving, edm.). Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, behoudens indien deze niet strijdig zijn met de bijzondere voorwaarden van TPT.

2.3 De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant of Consument plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant of Consument met de laatst gepubliceerde versie.

2.4. Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen.

3.. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt tussen TPT en de Klant of Consument tot stand zodra de Klant of Consument een door haar voor akkoord ondertekende offerte aan TPT heeft bezorgd binnen de geldigheidstermijn van de offerte, dan wel door de bevestiging per e-mail.

De overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien TPT begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Klant of Consument gevraagde diensten, behoudens wanneer zulks door de Klant of Consument uitdrukkelijk wordt geprotesteerd.

3.2. Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging. De offerte en opdrachtbevestiging van TPT gelden enkel voor de aspecten van de diensten die daarin uitdrukkelijk worden geformuleerd.

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de opdrachtbevestiging worden de bepalingen van de opdrachtbevestiging beschouwd als het voorwerp van de overeenkomst. De overeenkomst wordt steeds geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van TPT.

3.3 TPT behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op aangestelden. In dit geval zullen de algemene voorwaarden van deze aangestelden ook op deze overeenkomst van toepassing zijn. Eventuele meerkosten bij de uitvoering van de overeenkomst door aangestelden worden doorgerekend aan de Klant of Consument.

4. OFFERTE EN PRIJZEN

4.1. Een offerte van TPT is geldig gedurende een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop deze werd opgesteld. De prijzen vermeld in de offerte van TPT zijn louter indicatief en zijn bepaald op basis van de prijs van de lonen, lasten, kosten van materiaal en andere kosten in voege op het ogenblijk van het opmaken ervan, zodoende deze prijzen onderhevig kunnen zijn aan schommelingen. TPT verbindt zich ertoe om de Klant of Consument onverwijld in te lichten van eventuele prijswijzigingen. TPT is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant of Consument kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

4.2. De btw, belastingen en alle andere taksen zijn steeds ten laste van de Klant of Consument. De prijs overeengekomen voor een bepaalde opdracht bindt de TPT niet voor volgende opdrachten.

5. LEVERINGSTERMIJN

5.1. De leveringstermijn wordt door TPT indicatief vermeld en is niet bindend. TPT verbindt zich ertoe om naar best vermogen de diensten te leveren, zonder dat hieromtrent enige garantie wordt gegeven of zij tot enig resultaat gehouden kan worden door de Klant of consument.

Vertragingen of laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of een andere vorm van aansprakelijkheid jegens TPT.

6. FACTURATIE EN BETALING

6.1. Op het ogenblik van de aanvaarding van de offerte zal door TPT een bedrag ten belope van 70% van het offertebedrag worden aangerekend, tenzij anders vermeld in de offerte. Het voorschot dient door de Klant of Consument te worden voldaan binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. De nodige boekingen en reservaties worden pas verricht wanneer het voormelde voorschot is betaald.

Het saldo van 30% van het offertebedrag zal worden aangerekend 7 dagen voor het leveren van de gevraagde diensten en is contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De eindafrekening volgt in de loop van de week na het event of nadat alle informatie van de sub-leveranciers ontvangen is.

6.2. In geval van laattijdige betaling door de Consument, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002 en zal TPT een gratis herinnering sturen om het verschuldige bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de Consument niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interesvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de Consument werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerder met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500n euro als het verschulde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro is...

6.3 In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs door de Klant, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft TPT het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Bij niet betaling van de factuur kan TPT de diensten van een incassobureau zoals bijvoorbeeld Unpaid.be gelijkaardig inschakelen indien aan de voorwaarden is voldaan.

Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

6.4. Elk verzoek tot uitstel, annulering of laattijdige annulering door de Klant of Consument van een opdracht, zal automatisch en zonder ingebrekestelling de betaling met zich meebrengen van de reeds geleverde diensten, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding bepaald in de bijzondere voorwaarden. In het geval van aankoop van toegangstickets of VIP-tafels tot events georganiseerd door TPT kan annulering tot maximum 30 dagen voor datum van het event, nadien zal het volledige ticketbedrag verschuldigd blijven en dient de volledige factuur betaald te worden.

Voor boekingen van Hoeve Hof van Vlaanderen kan er kosteloos geannuleerd worden tot 6 maanden voor datum event, tot 4 maanden voor event wordt een schadevergoeding van 40% aangerekend op de huurprijs van de locatie (incl. eventuele extra opbouwdag) en van de diensten van TPT zoals vermeldt in de overeenkomst, van 4 tot 1 maand voor datum event wordt 60% aangerekend op de huurprijs van de locatie (incl. eventuele extra opbouwdag) en van de diensten van TPT zoals vermeldt in de overeenkomst, minder dan 1 maand voor datum event is de Klant of Consument gehouden tot betaling van de ganse huurprijs (incl. eventuele extra opbouwdag) én van de diensten van TPT zoals vermeldt in de overeenkomst.

6. OPSCHORTING

7.1. De uitvoering van de overeenkomst kan door TPT opgeschort worden in geval van wijzigingen zoals o.m. overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperkingen van rechtsbekwaamheid, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of minnelijke schikking, wankelen van krediet, ed. De opschorting geldt minimaal totdat er voldoende waarborgen worden voorzien om de waarde van de gehele of gedeeltelijke onbetaald gebleven en/of nog niet uitgevoerde diensten te waarborgen. TPT kan naar eigen keuze de overeenkomst verbreken, dan wel de overeenkomst continueren onder andere voorwaarden.

8. OVERMACHT

8.1. Elke omstandigheid die overmacht kan uitmaken in hoofde van TPT zoals o.m. een faillissement van een leverancier, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, elektrische storingen zullen worden beschouwd als overmacht.

Overmacht kan geen aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding in hoofde van TPT, doch ontslaan de Klant of Consument onder geen enkel beding van haar betalingsverplichting.

8.2. Alle omstandigheden dewelke bij de redactie van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren in hoofde van TPT en de uitvoering van de overeenkomst zouden verzwaren en/of bemoeilijken, zullen beschouwd worden als overmacht.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De Klant of Consument wordt verondersteld gerechtigd te zijn een opdracht aan TPT toe te kennen en zal uitsluitend verantwoordelijk zijn ten opzichte van derden. TPT is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door TPT geleverde diensten of producten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de TPT is alleszins beperkt tot de dekking die wordt verleend door haar verzekering. De Klant of Consument is gehouden om indien noodzakelijk een bijkomende verzekering af te sluiten of beroep te doen op zijn familiale verzekering indien nodig. Deze bijkomende verzekering is alvast verplicht bij boekingen van Hoeve Hof van Vlaanderen. In geen geval kan TPT worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. TPT draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Klant of Consument dient in dat laatste geval de aangestelde rechstreeks aan te spreken. TPT zal niet aansprakelijk zijn voor (i) schade aan derden ten gevolge van de door haar verleende diensten, (ii) schade, vernietiging of diefstal van eigendommen van de Klant of Consument en/of deelnemers, (iii) het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften door de Klant of Consument en/of deelnemers en (iv) een eventueel gebeurlijk tekort aan materiaal, personeel, ed. (v) schade toegebracht aan in opdracht van de Klant of Consument gehuurde locaties en/of materialen in het algemeen en aan Hoeve Hof van Vlaanderen zeer specifiek.

9.2 Hoeve Hof van Vlaanderen: TPT is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant of Consument, hun gasten en/of derden geleden tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld van TPT. TPT is evenmin verantwoordelijk voor de voorwerpen, materialen, voertuigen en producten die de Klant of Consument, hun gasten en/of derden zelf meebrengen naar het event, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TPT. De Klant of Consument verklaart dat hij de Eventruimte heeft gezien, geen schade heeft opgemerkt, deze in goede staat werd bevonden en verantwoordelijk is voor alle aangerichte schade aan de Eventruimte die ten tijde van het event heeft plaatsgevonden. Alle schade aangericht door de Klant, de Consument en/of zijn gasten aan alle (on)roerende goederen behorende tot of bij de Eventruimte wordt volgens opgave van TPT aanvaard zonder discussie en

vergoed door de Klant of Consument. De Klant of Consument vrijwaart TPT van iedere aansprakelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals - bij wijze van voorbeeld - schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen die zich in de Eventruimte bevinden, eventueel lichamelijke letsels aan de klant, zijn gasten of andere derden dewelke zouden zijn teweeggebracht in de Eventruimte door derden.

Reparatiekosten a.g.v. schade aan de ruimte of meubilair/apparatuur/aanwezige materialen/tuinen zijn ten koste van de huurder, zijnde de Klant of Consument.

9.3. Alle schade aan, verlies van of ontvreemding van materialen (bv. o.a. serviesgoed zoals glazen, borden, etc., tenten, meubilair, licht- en geluidsinstalatie, etc.) gehuurd door TPT in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal worden vergoed door de Klant of Consument.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

10.1. TPT behoudt steeds alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aangeboden en/of geleverde diensten. Het reproduceren, verspreiden of exploiteren van en het verwijzen naar de door TPT aangeboden en/of geleverde diensten is uitdrukkelijk verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TPT. De Klant of Consument vrijwaart TPT voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de Klant of Consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.2. TPT is gerechtigd om geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij de Klant of Consument schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto - en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door TPT zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant of Consument worden gebruikt in interne en externe communicatie, ongeacht het doel.

11. PUBLICITEIT

10.1. TPT heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de opdracht in haar publiciteit, zowel beschrijvend, auditief als visueel. Indien TPT in opdracht van de Klant of Consument zou moeten instaan voor de publicitaire promotie van de opdracht, geeft de Klant of Consument haar toestemming aan TPT om de bedrijf- en merknaam, het logo, de locatie, ed. van de Klant of Consument op te nemen in de promotie.

12. AFDWINGBAARHEID

12.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden beïnvloed.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1. TPT verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar door de Klant of Consument zouden worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van haar diensten onverwijld zal behandelen en verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacy Policy.

14. TOEPASBAARHEID

De niet-toepassing door de TPT van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal niet als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

15. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. In geval van betwisting omtrent enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de uitvoering van de diensten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

  • 15.2. Het Belgisch recht is van toepassing.